Å utvikle logo til et forskningsprosjekt - Nora Syvertsen

Innlegget gir et innblikk fra prosessen bak arbeidet og den ferdige logoen til DSL+. 

Det var viktig at logoen skulle:

 • Ivareta prosjektets identitet med respekt og verdighet, formidlingsbudskap, kunnskapsformidling og engasjere positivt til læring. 
 • Være leken, men samtidig seriøs i uttrykket da målgruppen var både voksne (studenter, lærere, foreldre til barn) og barna som skulle ta i bruk appen 
 • Være lett gjenkjennelig å finne frem på tegnebrettet. 
 • Fungere på mange ulike flater og plattformer. Både i app, som logo alene og på trykksaker. Se filmen her

Kva kan bildet fortelje?

Videoen denne veka sett fokus på bildet si rolle i bildeboka og i DSL+-prosjektet. Følgjande ”take home messages” blir presentert i innlegget:
 • Barn treng ei brei bildekompetanse for å manøvrere i si visuelle og bilderike samtid. 
 • I tekstfrie bildebøker blir bildelesing einaste kilde til å forstå innhaldet. Barnet må avkode symbol, teikn, farge og form. I mellomrommet mellom bildefortelling og dialog rundt bildebøkene, skapar barnet mening, tolker og forstår bildebok-forteljingane.
 • Bildet i tekstfrie bildebøker vil øve barnet i å lese, forstå og tolke visuelt bildespråk – noko som utstyrer dei med ei evne til visuell lesing.
 • Tekstfrie bildebøker lesast samtidig av barnet og den vaksne og gir slik ei likeverdig leseopplevingBildebøker og språkstimulering del 2

Denne ukens video belyser bakgrunnen for DSL+-prosjektet og fokuserer spesielt på bildebøkene. Følgende «take home messages» presenteres i innlegget:

Visuell bevissthet er viktig i vårt teknologiske samfunn
 • Tekstfrie bildebøker forventes å ha effekt på oppmerksomhet, felles oppmerksomhet, peking, ordlæring, lytte- og dialogferdigheter
 • Tekstfrie bildebøker vil i kombinasjon med eksplisitt ordtrening sikre en bredere                   ordforståelse og tilstrekkelig repetisjon. 
 • Tekstfrie bildebøker gir visuell støtte og individuelle tilpasningsmuligheter


Filmen kan sees her

Rekruttering av DSL+-deltakere skoleåret 2017-2018

Har du et barn med Down syndrom som skal begynne i 1. klasse til høsten?

Vi ønsker deltakere til DSL+-studien


Hva er DSL+
DSL+ er et språkstimulerende tiltak som er utviklet på bakgrunn av forskningsbasert kunnskap om hvilke språklige utfordringer barn med Down syndrom ofte erfarer, og hvordan denne elevgruppen lærer best. Tiltaket inneholder to apper med digitale bildebøker og tilhørende oppgaver som er ment å motivere 1.klassinger med Down syndrom og deres medelever til daglige økter med språklige læringsaktiviteter.


DSL+ er ment for alle barn med Down syndrom uavhengig av barnets talespråklige ferdigheter.

Hvem kan delta?
Førsteklassinger med Down syndrom som starter på skolen høsten 2017 kan delta. Barnet og minst en av foreldrene må ha norsk som hovedspråk. Barnet kan ikke ha tilleggsdiagnoser som f.eks. autisme.

Om prosjektet
Barna og deres skole blir tilfeldig fordelt i to grupper. Den ene starter med tiltaket ved oppstart av skoleåret, og den andre starter over jul. Barna blir kartlagt høst, vinter og vår, slik at vi kan sammenligne gruppene og vurdere effekten av tiltaket. Dersom vi finner god effekt, vil appene bli gjort offentlig tilgjengelig uten kostnader.Hvordan blir vi med?
Foresatte må sende inn samtykkeskjema før vi kan ta initiativ til et samarbeid med den aktuelle skolen. Mer informasjon om studien og samtykkeskjema finner du her.

Du kan også ringe eller sende e-post:

Kari-Anne B. Næss (prosjektleder)
e-post: k.a.b.nass@isp.uio.no
tlf: 922 40 741Vi håper å få med alle kommende 1.klassinger på et lærerikt og morsomt prosjekt! 

DSL+ - webinar

Mest lest