Bildebøker og språkstimulering del 1

Denne ukens video belyser bakgrunnen for DSL+-prosjektet og fokuserer spesielt på språkutvikling hos barn med Down syndrom. Følgende «take home messages» presenteres i innlegget:

  • Barn med Down syndrom har vansker med språket.
  • Vokabularet er viktig for den språklige utviklingen og for funksjon på en rekke andre områder som f.eks. utvikling av leseferdighet, sosial fungering samt for kvaliteten på inkludering I skolen.
  • Barn med Down syndrome har behov for vokabularstimulering, men det er lite forskningsbasert kunnskap om aktuelle tiltak for barn med Down syndrome.

Filmen kan sees her

Bildebøker og språkstimulering

I de kommende ukene vil vi poste ett videoinnlegg ukentlig. Innleggene er klipp fra seminaret Bildebøker og barns språkutvikling – eksempler fra the Down syndrome LanguagePlus Project.

Noen av innleggene er knyttet direkte til språkstimulering mens andre retter seg mot utviklingen av visuelt materiale og kvaliteten på dette.

Totalt vil det bli postet 10 innlegg i varierende lengde. Første innlegg ut er Bildebøker og språkutvikling hos barn med Down syndrome som kommer på fredag.


International conference on communication in Down syndrome

A conference on Down-syndrome and communication with the title Communication in individuals with Down syndrome - which future does the research predict? will be organized this autumn in Oslo. The conference will be held at The National Library of Norway, 31 August  - 1 September 2017.     

The topic of this conference is communication in its broadest sense. This encompasses speech, all modalities of language, hearing, understanding, reading and writing, as well as interaction and social functioning. We aim to share knowledge, to present the most recent research on this important topic and to discuss further directions for research. 

We invite researchers and students to submit their proposals. Papers and posters are welcome on all the above mentioned topics.

For more information about the conference follow the link: 
Communication in Individuals with Down syndrome - which future does the research predict?

Gratulerer med verdensdagen for Down syndrom!

Verdensdagen for Down syndrom er den 21.03 og henspeiler på triosomi 21 (3 kromosom 21) som er den vanligste årsaken til Down syndrom. Hensikten med dagen er å spre kunnskap om syndromet. Dagen markeres på ulike måter rundt om i verden. Down syndrom International er initiativtaker til kampanjen «Lots of socs». European Down Syndrome Assiciation har laget en bildeserie på 21 bilder som viser hvordan personer med Down syndrom kan bidra aktivt i samfunnet og hvilke framtidsdrømmer de kan ha. I Norge har Ingrid Bjørnov satt i gang Dagsverk for Downs der pengene går uavkortet til Norsk Nettverk for Down syndrom.


DSL+-prosjektet har arrangert seminar og utstilling på Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) i dag. Seminaret ble også streamet og det var mulig å følge det direkte over hele Norge. Tusen takk til alle medarbeiderne i DSL+-prosjektet som bidro til arrangementet!
Vi vil i de kommende ukene legge ut ett og ett foredrag fra seminaret her på bloggen vår. Så følg med oss fremover.
I tillegg til seminar og utstilling har vi i dag virkelig fått presentert oss i media. Så vidt vi kjenner til har prosjektet blitt omtalt i Radio (NRK P1 og NRK P2), TV (NRK nyheter og NRK Østafjells), og på nett (nettnyhetene Vestfold og NRK Telemark).  I tillegg er saken lagt på UIO sin forside og den er delt på sosiale medier en rekke ganger. Tusen takk til Adrian og læreren hans som var så sporty å stille opp og til alle som har bidratt til at informasjonen har blitt delt! Takk også til kommunikasjonsrådgiverne Aina Rødal ved UiO og Knut Jul Meland ved HSN, samt senioringeniør Shane David Colvin for alle bidrag i forberedelsene til denne dagen.
-eller her: https://www.uv.uio.no/isp/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2017/slik-skal-ordforradet-til-barn-med-down-syndrom-ok.html

Nyhetssaken kan du se her:6. Ny app hjelper Adrian (6) til bedre språk

Følg DSL+-seminar live!Tysdag 21. mars er det duka for seminaret Digitale bildebøker og barns språkutvikling.
Har du ikkje høve til å reise til Notodden, kan du følgje seminaret live via denne lenka: https://youtu.be/q_tcUMVE05o

Tid: tysdag 21. Mars, kl. 12.00-16.00
Stad: rom 257 C, Høgskulen i Søraust-Noreg, avdeling NotoddenHvem har ansvaret for kvaliteten i norsk spesialundervisning?


Spesialundervisning – uten mål og mening? - er tittelen på Barneombudet fagrapport som ble lagt fram i dag. Se rapport og videoer her: http://barneombudet.no/2017/03/06/barns-spesialundervisning-brytes-daglig/
 
Det ble understreket at barneombudets fagrapport ikke bygger på forskning, men den stemmer godt overens med det resultatene av forskning har vist over tid; nemlig at det er stor variasjon på kvaliteten i spesialundervisning, mange elever med særskilte behov mottar ikke forsvarlig opplæring, undervisningskvaliteten er ofte svak og det stilles lave forventninger til disse elevene.  

Prosjektleder fra Barneombudet, Morten Hendis, viser til den spesialpedagogiske tiltakskjeden og at det er avdekket svakheter i alle ledd. Undervisning gjennomført av assistenter og voksne uten spesialpedagogisk utdanning blir trukket fram som viktige forklaringsvariabler. Manglende stabilitet i personalsammensetningen og faglærere som «må» fylle opp timeplanen sin med spesialundervisning likeså. I tillegg tar tiltakene i liten grad utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap.
Dermed er det ikke elevenes vansker eller spesialundervisningen i seg selv og som er utfordringen(e), men det er heller en systemsvikt som er problemet i følge Hendis. En slik svikt kan jo faktisk forekomme på ulike nivåer i systemet; Er det skoleledelsen ved den enkelte skole som ikke lykkes med ansettelser, kompetanseutvikling, prioriteringer og personalledelse? - Kommuneledelsen som legger føringer for de lokale planene og prioriteringer lokalt? - KD i sin veiledning knyttet til spesialundervisning til skole-Norge – Eller politikerne som lar voksenpersoner kalle seg spesialpedagoger bare de jobber med elever som har spesielle behov?

Innholdet i Barneombudets fremlegg er i tråd med tidligere forskning og det er således ikke oppsiktsvekkende nyheter som ble lagt fram i dag. Det er imidlertid svært viktig at barneombudet belyser problemstillingene og kjemper barnas sak. Flere barn/ungdom og foreldre delte sine erfaringer «live» eller på film i dag. Det var sterke historier som berører, historier om barn og ungdom med særskilte behov som ikke har fått den undervisningen de har behov for og krav på. Barneombudets arbeid og den endelige rapporten med sine 26 anbefalinger er et viktig bidrag i arbeidet med den fremtidige spesialundervisningen.

Kunnskapminister Torbjørn Røe Isachsen lovte i sitt innlegg i dag at Stortingsmeldingen som kommer om en måneds tid vil fokusere på tidlig innsats og spesialpedagogikk. I tillegg nevnte kunnskapministeren Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging – en ekspertgruppe som består av fagpersoner og forskere innen barnehage og skole i Norge, Sverige og Danmark. Gruppen skal etter planen levere sin rapport om ett år. For mer informasjon om gruppen se: http://www.barnehage.no/politikk/2017/03/bedre-hjelp-til-barn-og-unge/#sthash.fHlHOQx0.dpuf. Til tross for at dette er en Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging er Universitetet i Oslo, Norges største og mest publiserende spesialpedagogiske forskningsmiljø (Holen, Sivertsen, & Gjerustad, 2013) ikke representert i gruppen.  

Det kan også stilles spørsmålstegn ved om Ekspertgruppen faktisk vil kunne fokusere på elevgruppen som gruppens tittel retter seg mot og/eller svare på kritikken fra Barneombudet. Ekspertgruppens oppgaver slik de nå er beskrevet retter seg ganske ensidig mot forebygging og i svært liten grad mot de barna som har særskilte behov. I arbeidet med å bedre tilretteleggingen for denne elevgruppen vil det selvfølgelig være nødvendig å arbeide langsiktig og forebyggende, men parallelt må det jobbes for å bedre situasjonen for de elevene som opplever å ha spesielle behov og har krav på tilrettelagt opplæring. Hvordan det skal jobbes systematisk for å bedre opplæringen for barna og ungdommene som allerede har behov for tilrettelegging, sier Røe Isachsen ikke noe om.

Til tross for noe uklare signaler fra kunnskapministeren viste barneombudet, dagens innledere og dagens "publikum" stor interesse for kvaliteten i spesialundervisningen. Takk til alle som involverer seg i og for faget! Jeg håper det spesialpedagogiske fagmiljøet i Norge - inkludert praksisfeltet, Statped og UH-sektoren jobber sammen for å bedre opplæringstilbudet for elever med særskilte behov. Elevene har som Hendis påpekte i sin avslutningstale - ingen tid å miste!

Referanse:
Holen, S., Sivertsen, G., & Gjerustad, C. (2013). Spesialpedagogisk forskning i Norge. Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor det spesialpedagogiske fagområdet. Rapport 38/2013. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

DSL+ - webinar

Mest lest