Informasjon om DSL+-prosjektet spres i rekordfart


I følge UV-fakultetets kommunikasjonsrådgiver Øyunn Syrstad Høydal ble det rekordhøyt lesertall på Facebookinnlegget som omtale DSL+-prosjektet i helgen.

Nå er prosjektet på UIO sine nettsider, på UV-fakultetet sine sider og også på Institutt for spesialpedagogikk sine sider!
En stor takk til Øyunn for god hjelp med pressemeldingen – og for å ha bidratt til spredning av informasjon om prosjektet.

Medieomtalen og omtale på sosiale medier har ført til en enorm interesse.

Flere logopeder og andre fagpersoner har de siste dagene tatt kontakt med ønske om å rekruttere informanter blant barn de arbeider med, men også med tanke på å følge med på den nyeste forskningen som foregår. Slike interesserte og oppdaterte fagpersoner er nettopp det praksisfeltet trenger!

Også andre viser interesse for arbeidet vårt. Forfattersentrum har tatt kontakt med ønske om samarbeid i forhold til å utvikle et tilbud om litteraturformidlingskurs der de vil ha et spesielt fokus på barn med Downs syndrom. Videre ble jeg i dag intervjuet av P5 om prosjektet. Intervjuet blir sendt enten i morgen tidlig eller over helgen.

Og kanskje det aller viktigste - det har også i dag meldt seg informanter til prosjektet. Dersom DU vet om ett eller flere barn med Down syndrom som er født i 2010 er det veldig fint om du oppmuntrer til å ta kontakt med prosjektleder k.a.b.nass@uv.uio.no.


-  Skrevet av Kari-Anne Næss -

Arbeidet med å komme i kontakt med aktuelle informanter til vår hovedstudie har startet

Rett før helgen kom det ut en artikkel om DSL+-studien i UNIFORUM og saken ble også publisert på Universitetets forside (se http://www.uv.uio.no/isp/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2015/app-skal-styrke-sprakopplering.html ), Parallelt ble informasjonen spredd på sosiale medier.  

I dag har de første foreldrene til barn med Down syndrom født i 2010 begynt å ta kontakt for å signalisere sin interesse med tanke på deltakelse i studien. Vi er utrolig takknemlige for interessen og gleder oss til framtidig samarbeid med de som nå er inkludert.

Medieomtalen vi har hatt denne helgen er en av mange virkemidler for å komme i kontakt med aktuelle informanter. Vi vil også spre informasjon om studien gjennom våre samarbeidspartnere STATPED, Norsk nettverk for Down syndrom og Norsk forening for utviklingshemmede. Videre vil vi informere om studien på landskonferansen om Down syndrom og i ulike studie- og foredragssammenhenger. For å prøve å sikre et så representativt utvalg som mulig vil vi dessuten ta kontakt med genlaboratoriene i Norge med spørsmål om de vil videreformidling av informasjon til aktuelle informanter. På denne måten vil høyne muligheten for å komme i kontakt med alle foreldre som har barn med Down syndrom født i 2010.

Rekrutteringsarbeidet er et langsiktig arbeid som vil intensiveres senhøstes og avsluttes rett før skolestart 2016. Innen den tid håper vi å ha fått med hele årskullet av barn med Down syndrom født i Norge i 2010.

Det er derfor fint om du vil hjelpe oss å spre informasjon om studien – og vi vil samtidig takke alle som har bidratt med spredning så langt!- Skrevet av Kari-Anne Næss -

Studentprosjekt knyttet til DSL+

Mai måned er prosjektperiode for masterstudentene ved Institutt for Spesialpedagogikk (UiO). Denne fine gjengen på bildet tar alle en master i spesialpedagogisk rådgivning, med fordypning i utviklingshemming. Vi har fått mulighet til å pilotere et spørreskjema utformet av forskerteamet i DSL+ angående barn sin bruk av PC og nettbrett.


Planleggingsmøte foran Universitetsbiblioteket
Spørreskjemaet planlegges sendt ut til foreldre til barn med Down syndrom og foreldre til typisk utviklede barn. Målet er å kartlegge aspekter ved bruk av PC og nettbrett som kan være av betydning i valg eller utforming av undervisningsopplegg. Spørsmålene omhandler blant annet omfang av bruk, formål med bruk, preferanser og motiverende faktorer, interaksjon, samt informasjon om problemer med syn, hørsel eller motorikk som kan gjøre det utfordrende å benytte seg av PC eller nettbrett. Samme skjema er nå til pilotering i Bristol, og vi vil senere kunne sammenligne disse.

I vårt studentprosjekt ønsker vi å ha en gruppe med barn i alderen 6 - 9 år med Down syndrom og en sammenligningsgruppe bestående av typisk utviklede barn på samme alder. Vi tenker det kan være nyttig å vite noe om likheter og forskjeller i bruk av PC og nettbrett hos de to gruppene, og hvilken betydning dette i neste omgang kan få for undervisning. 

Vi opplever dette som et svært aktuelt tema, og at det er viktig med refleksjon og diskusjon rundt didaktisk digital kompetanse hos pedagogene og hvordan man kan sikre kvalitet i bruk av PC og nettbrett i opplæringssammenheng.

Nå er vi i oppstartsfasen med finne informanter og vi planlegger innhenting av data. Motivasjonen er på topp og vi er spente på prosessen som står foran oss!Hilsen Mariel, Silje, Tove, Kaja og KarolineSkriveseminar på Santorini 13. - 20. april 2015Samskriving på taket i Finika
Nydelige dagar på øya Thira - Santorini i Hellas. Øya er den største i ei sirkelforma øygruppe danna av levningar etter eit vulkansk krater. 

I skrivande stund sit me på flyet heim og tenker på summen av intrykk frå turen: lange, konsentrerte dagar, kvite og blanke som nye innbydande teikneark.  Det har vore ei arbeidsam, men samtidig roleg veke på den måten at opphaldet har gjort det mogeleg å ha fullt fokus berre på oppgåvene knytt til prosjektet. For to småbarnsmødrer, som i heimen sjeldan får tenkt ferdig ei heil setning og på jobb sjonglerer merksemda på fleire prosjekt samtidig, har desse dagane vore kjærkomne.

Frå Santorini sin høgaste topp Profitis Elias på 956 m
Me byrja opphaldet med workshop knytt til oppstart av artikkelskriving. Prosjektleiar Kari-Anne haldt ein innleiande presentasjon om korleis å skrive akademisk artikkel. Ho gav vidare ei innføring i korleis me skulle gå laus på det innsamla materialet frå litteratursøket som vart utført i forkant av turen. Vidare presenterte alle deltakarane sitt påbyrja artikkelmateriale, og gruppa gav tilbakemelding og tips for vidare arbeid. Me sette i gong med å finne fram til aktuelle kriterier for skanning av abstracts.

Samstundes fann me det nødvendig å byrje arbeidet med innleiinga til dei to fyrste planlagde artiklane i vår del av prosjektet. Dette for å definere feltet og få ei oversikt over materiale, samt finne forma på strukturen i denne delen av artikkelen. Vårt faglege fokus vil i fyrste omgang dreie seg om å finne fram til kriterier for god bruk av bildet i bildebok og i bildebokapplikasjonar.

Gjengen: frå v. bak Lovise, Ingrid, Silje, Anne Grethe,
frå v. framme: Kari-Anne og Liz

Under opphaldet vart det fleire gonger påpeikt at samspelet i gruppa fungerer svært godt. Det kjem truleg av at den består av berre fine folk;-) Tryggleik i gruppa legg eit godt grunnlag for god dialog og meiningsutveksling. Dessutan er det laga ein god struktur for hyppige møter og deling av materiale slik at den enkeltets kompetanse kjem dei ulike kollektive prosessane og prosjekta til gode.

Me var så heldige å ha vår eigen engelskspråklege akademikar frå Universitetet i Bristol med oss, Liz. Når ein skal i gong med sin fyrste akademiske artikkel og den skal skrivast på engelsk, var det svært godt å få hjelp til å finne dei presise orda som uttrykte akkurat det me ønskja å formidle.

Det vart mange timer med skanning av abstracts. Å gå igjennom ca. 2000 abstracts kan vise seg å ta litt tid, men under ein solhatt går det meste greitt. Dei siste dagane vart det fleire diskusjonar om bruk av faglege omgrep, brukt i dei aktuelle abstracts. Me opplev at metoden er ein god veg å jobbe seg inn i eige fagområde på.

Den siste dagen summerte me arbeidet som var gjort og Kari-Anne gav oss ein prat om vegen vidare.

Etter slike gode og konstruktive dagar ønskjer ein berre fleire. Den siste delen av opphaldet fann me ut at me ville søke IU-midlar frå Høgskulen i Telemark internt til eit nytt skriveseminar. Denne gongen vil me reise til Universitetet i Bristol der vår gode samarbeidspartnarar Liz har sin arbeidsplass. Me håpar at søknaden vil gje resultat. Enn så lenge lev me på den gode driven me har komme inn i etter ei veke på det vulkanske krateret Thira - Santorini.

Vulkansk strand nær PyrgosLovise og Ingrid
Thira - Santorini, Hellas 20. April 2015 

Preparations for our writing seminar in Santorini


It`s an amazing feeling sitting here in Santorini, working on the DSL+-project.


The place is really ideal for writing seminars, with beautiful and calm surroundings. The accommodations are functional and works well for team meetings, at the same time there`s room and tranquillity for both small group meeting and individual work. Here we have the opportunity to work together face to face for a longer period of time. This is a great opportunity to “brain storm”, reflect upon and debate ideas in depth as well as get feedback and discuss on written drafts. 

Follow this link to see the house: Villa in Finikia

University library - Oslo
An effective stay does however require a lot of preparations beforehand. Before our day of departure we had a seminar with Ingerid Straume, the librarian responsible for the department for Special education at the University library (UiO). We continued with systematic searches related to the articles we`re working on during our stay, and we started to check for relevant full text articles. Further on we prepared a method seminar about systematic review and an academic writing seminar about how to write article introductions.


A lot of papers to pack
The aim of our stay is to start writing four review articles related to vocabulary interventions for children with Down syndrome, visual functioning in children with Down syndrome, visual layout in picture books and the visual opportunities in picture book applications. During the process we should scan abstracts from our systematic searches, read actual full text article, and write a very preliminary draft for each of the introductions and the method chapters. We`ll also work on the co-authorship agreement plans for the articles, regarding responsibilities and deadlines for the different sections of the articles.We look forward to writing another blog post about our stay in Santorini!- Anne-Grethe, Lovise, Ingrid, Liz, Kari-Anne and Silje -

DSL+ - webinar

Mest lest