Bildebokdialoger og motivasjon hos barn med Down syndrom


Under følger en oppsummering av innlegget:

 •  Motivasjon er en kjernefaktor i all læring.
 •  Motivasjon forårsaker, styrer og opprettholder en elevs handlinger og påvirker i stor grad evnen til oppmerksomhet, innsats og utholdenhet.
 •  Pedagoger rapporterer at det kan være utfordrende å motivere barn med Down syndrom til å delta i nye aktiviteter; de gir lettere opp enn andre barn og har vansker med å opprettholde en handling over tid
 • Bildebokdialoger gir mulighet for å møte elevene med kontinuerlig og dynamisk støtte/hjelp og hint, kan skape og opprettholde motivasjon gjennom eksplisitt veiledning og modellering.       
 • Steg-for-steg instruksjon og oppmerksomhetsdirigering fører til at elever med Down syndrom står i læringssituasjonen og fullfører oppgaver.
 • Bildebokdialoger skaper motivasjon og mestringsopplevelser som også gir større læringsutbytte.
Filmen kan sees her

En hilsen fra nord

Vi har kommet midtveis i junimåned og sommerferien nærmer seg for DSL+ sine deltakere. De siste ukene før ferien gjennomfører vi en avsluttende datainnsamling for årets elever. Over 50 barn fra hele landet har deltatt i DSL+ dette skoleåret, og vi har hatt gleden av å få besøke alle deltakerne tre ganger tilsammen i løpet av året. Besøkenes formål har vært kartlegging av språklig utvikling. Kartleggingen vil gi oss et mål på om og i hvilken grad DSL+-intervensjonen har hatt en positiv effekt på deltakernes språklige utvikling. Resultatene fra denne språkkartleggingen er svært viktig for det videre arbeidet med DSL+-prosjektet, og vi er naturligvis veldig spente.

Samtidig så har disse besøkene vært så mye mer enn en selve språkkartleggingen!


Bilde: Colourbox
Å gjennomføre et landsomfattende forskningsprosjekt i Norge innebærer å bevege seg over store avstander. Vi har reist Norge på kryss og tvers, med alle slags transportmidler. Det å planlegge en slik rundreise, med et stramt tidsskjema og et restriktivt budsjett, er en øvelse i logistikk som burde gi 30 studiepoeng - minst... Kollektivkjørende byboere har fått friska opp sjåførferdigheter i all slags vær og på alt slags føre. Og viktigst av alt, vi har fått muligheten til å bli litt kjent med en flott gjeng med skolestartere og deres lærere! Vi har fått klemmer, vi har blåst bobler, vi har sunget sanger, vi har spist is og vi lekt oss igjennom det fine langstrakte landet vårt. Det å få jobbe i et så praksisnært forskningsprosjekt som DSL+, er som dere skjønner noe helt spesielt!

Jeg for min del har hatt gleden av å følge opp deltakere i Nordland og Troms. For meg som har jobbet med DSL+ på fulltid de siste årene er det spesielt kjekt å få høre om de erfaringene lærerne har gjort seg etter å ha hatt DSL+ som et fast innslag i skolehverdagen. Tilbakemeldingene er verdifulle for videre arbeid med DSL+. Samtidig er det godt å få bekreftet at lærerne i stor grad opplever deltakelsen i DSL+ som positiv for barnas språklige utvikling. Vi ser også at DSL+-øktene er noe veldig mange av barna er motiverte for å jobbe med.
Et lite knippe frynsegoder 🌞


Til alle de flotte deltakerne våre og deres lærere; 

Tusen takk for at dere har tatt denne reisen sammen med oss! Å utvikle logo til et forskningsprosjekt - Nora Syvertsen

Innlegget gir et innblikk fra prosessen bak arbeidet og den ferdige logoen til DSL+. 

Det var viktig at logoen skulle:

 • Ivareta prosjektets identitet med respekt og verdighet, formidlingsbudskap, kunnskapsformidling og engasjere positivt til læring. 
 • Være leken, men samtidig seriøs i uttrykket da målgruppen var både voksne (studenter, lærere, foreldre til barn) og barna som skulle ta i bruk appen 
 • Være lett gjenkjennelig å finne frem på tegnebrettet. 
 • Fungere på mange ulike flater og plattformer. Både i app, som logo alene og på trykksaker. Se filmen her

Kva kan bildet fortelje?

Videoen denne veka sett fokus på bildet si rolle i bildeboka og i DSL+-prosjektet. Følgjande ”take home messages” blir presentert i innlegget:
 • Barn treng ei brei bildekompetanse for å manøvrere i si visuelle og bilderike samtid. 
 • I tekstfrie bildebøker blir bildelesing einaste kilde til å forstå innhaldet. Barnet må avkode symbol, teikn, farge og form. I mellomrommet mellom bildefortelling og dialog rundt bildebøkene, skapar barnet mening, tolker og forstår bildebok-forteljingane.
 • Bildet i tekstfrie bildebøker vil øve barnet i å lese, forstå og tolke visuelt bildespråk – noko som utstyrer dei med ei evne til visuell lesing.
 • Tekstfrie bildebøker lesast samtidig av barnet og den vaksne og gir slik ei likeverdig leseopplevingSe filmen her

Bildebøker og språkstimulering del 2

Denne ukens video belyser bakgrunnen for DSL+-prosjektet og fokuserer spesielt på bildebøkene. Følgende «take home messages» presenteres i innlegget:

Visuell bevissthet er viktig i vårt teknologiske samfunn
 • Tekstfrie bildebøker forventes å ha effekt på oppmerksomhet, felles oppmerksomhet, peking, ordlæring, lytte- og dialogferdigheter
 • Tekstfrie bildebøker vil i kombinasjon med eksplisitt ordtrening sikre en bredere                   ordforståelse og tilstrekkelig repetisjon. 
 • Tekstfrie bildebøker gir visuell støtte og individuelle tilpasningsmuligheter


Filmen kan sees her

Rekruttering av DSL+-deltakere skoleåret 2017-2018

Har du et barn med Down syndrom som skal begynne i 1. klasse til høsten?

Vi ønsker deltakere til DSL+-studien


Hva er DSL+
DSL+ er et språkstimulerende tiltak som er utviklet på bakgrunn av forskningsbasert kunnskap om hvilke språklige utfordringer barn med Down syndrom ofte erfarer, og hvordan denne elevgruppen lærer best. Tiltaket inneholder to apper med digitale bildebøker og tilhørende oppgaver som er ment å motivere 1.klassinger med Down syndrom og deres medelever til daglige økter med språklige læringsaktiviteter.


DSL+ er ment for alle barn med Down syndrom uavhengig av barnets talespråklige ferdigheter.

Hvem kan delta?
Førsteklassinger med Down syndrom som starter på skolen høsten 2017 kan delta. Barnet og minst en av foreldrene må ha norsk som hovedspråk. Barnet kan ikke ha tilleggsdiagnoser som f.eks. autisme.

Om prosjektet
Barna og deres skole blir tilfeldig fordelt i to grupper. Den ene starter med tiltaket ved oppstart av skoleåret, og den andre starter over jul. Barna blir kartlagt høst, vinter og vår, slik at vi kan sammenligne gruppene og vurdere effekten av tiltaket. Dersom vi finner god effekt, vil appene bli gjort offentlig tilgjengelig uten kostnader.Hvordan blir vi med?
Foresatte må sende inn samtykkeskjema før vi kan ta initiativ til et samarbeid med den aktuelle skolen. Mer informasjon om studien og samtykkeskjema finner du her.

Du kan også ringe eller sende e-post:

Kari-Anne B. Næss (prosjektleder)
e-post: k.a.b.nass@isp.uio.no
tlf: 922 40 741Vi håper å få med alle kommende 1.klassinger på et lærerikt og morsomt prosjekt! 

Bildebøker og språkstimulering del 1

Denne ukens video belyser bakgrunnen for DSL+-prosjektet og fokuserer spesielt på språkutvikling hos barn med Down syndrom. Følgende «take home messages» presenteres i innlegget:

 • Barn med Down syndrom har vansker med språket.
 • Vokabularet er viktig for den språklige utviklingen og for funksjon på en rekke andre områder som f.eks. utvikling av leseferdighet, sosial fungering samt for kvaliteten på inkludering I skolen.
 • Barn med Down syndrome har behov for vokabularstimulering, men det er lite forskningsbasert kunnskap om aktuelle tiltak for barn med Down syndrome.

Filmen kan sees her